Stadgar


Nedanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämmor 2017-03-25 samt 2018-03-24


STADGAR FÖR FALSTERBO GOLFKLUBB

Gällande från och med 24 mars 2018

 
§1 - Ändamål
Falsterbo Golfklubb (FGK), stiftad den 21 oktober 1909, är en ideell förening, som har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att spela golf och att för detta ändamål ställa en golfbana och klubblokaler i Falsterbo till medlemmarnas förfogande.
 
§2 - Tillhörighet
Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes Golfförbund och Skånes Idrottsförbund. Klubben är därmed skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 
§3 - Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 
§4 - Firmateckning
Klubbens firma är Falsterbo Golfklubb. Klubbens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigar. Klubben har sitt säte i Falsterbo.
 
§5 - Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
 
§6 - Medlemmar
Klubben består av aktiva medlemmar (med spelrätt) och passiva medlemmar (utan spelrätt) samt hedersmedlemmar. Med hänsyn till omfattningen av golfklubbens verksamhet kan styrelsen besluta om begränsning av antalet aktiva medlemmar i klubben.
 
§7 - Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. På ordinarie årsmöte får person, som gjort sig synnerligen förtjänt därav, på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem.
 
§8 - Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i klubben har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna har rätt till information om klubbens verksamhet skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i §2 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben
 
§9 - Deltagande i tävlingar m. m
Aktiv medlem har rätt att spela golf på klubbens bana samt att deltaga i av klubben arrangerade tävlingar. Om inte klubbens styrelse beslutar annat, får aktiv medlem deltaga i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF
 
§10 - Medlemsavgifter
Medlem skall betala de avgifter och fullgöra de övriga ekonomiska förpliktelser som bestämts av årsmötet eller extra årsmöte. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.
 
§11 - Utträde m. m
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
 
§12 - Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.
 
§13 - Årsmötet
Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som beslutas av styrelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås i klubbhuset. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.
 
§14 - Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
 
§15 - Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmöte har aktiv medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under kalenderåret fyller lägst 18 år, samt hedersmedlem.
Rösträtt får utövas med skriftlig fullmakt av berättigad medlem för högst en annan medlem. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet..
 
§16 - Beslutförhet
Årsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande eller genom fullmakt företrädda på mötet.
 
§17 - Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Som årsmötets beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avges, dock avgörs beslut enligt §25 och §26 med där angiven röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
§18 - Valbarhet
Valbar till klubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Anställd i klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor. Minst en av de ordinarie revisorerna skall vara auktoriserad revisor.
 
§ 19 - Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget.
Val av
    a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
    b) fyra övriga ledamöter för en tid av 2 år
    c) två ordinarie revisorer och en revisorsuppleant för en tid av 1 år
    d) två ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor
 
§20 - Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås i klubbhuset. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§15-17.
 
§21 - Valberedning
Valberedningen består av sex ledamöter. Valberedningen utser inom sig en sammankallande. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.
 
§22 - Räkenskaper och revision
Revisorerna skall för medlemmarnas räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. De har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.
 
§23 - Styrelsen
Styrelsen ansvarar för klubbens löpande förvaltning. Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av hälften av dess ledamöter.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst fem ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst fem av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
 
§24 - Kommittéer
Styrelsen beslutar i fråga om kommittéorganisation samt utser ordförande och ledamöter i kommittéerna.
Ordförande i kommitté utses företrädesvis bland styrelsens ledamöter.
 
§25 - Stadgeändring
För ändring av klubbens stadgar krävs beslut med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara vara extra årsmöte.
 
§26 - Upplösning
För upplösning av klubben krävs beslut med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.