Fastighetskommittén


Ledamöter
Mats Åsemo, ordf
Håkan Ekvall
Fredrik Holmstedt
Mikael Gustafsson
Håkan Lindberg, adj
Jan Ekblom, adj
 
Klubbhus
Det ursprungliga klubbhuset, som vi än idag använder, uppfördes 1914 och har sedan dess genomgått ett flertal om- och tillbyggnationer.
 
Omklädningsrum, kontor, shop och matsal byggdes om 1990 och köket och baren renoverades 1991. Yttertaket lades om 2003 och ytterfasaderna tilläggsisolerades 2004.
Klubbhuset är i dag relativt väl fungerande med några undantag:
- Utrymmet i sällskapsrummet/matsalen är begränsat till ca 100 gäster. Vid de tillfällen som hela rummet används måste soffor och fåtöljer flyttas och placeras ut i entré och omklädningsrum.
-Antalet skåp i omklädningsrummen är begränsat och kölistan för att hyra skåp lång.
- Utrymmet för kontor, reception och kommittéer är trångbott.
 
Tillsammans med ett ökat utnyttjande av klubbhuset kan detta skapa behov av om- och tillbyggnader även i framtiden.
 
Bagvagnshus
För att kunna fortsätta sitt golfspel har många äldre medlemmar införskaffat el-drivna mer utrymmeskrävande bagvagnar.
 
Vi har lång kö för hyra av bagvagnskåp. Skåpen i bagvagnshusen är otidsenliga och ger små förvaringsutrymmen på en stor yta. Taklutningen ger inte möjlighet att installera fler och moderna bagvagnskåp. Byggnaderna är dessutom i tämligen dåligt skick och kräver alltmer underhåll. På sikt kommer detta att innebära ett behov av om- eller nybyggnad av bagvagnshusen.
 
Fastighetsunderhåll
Även om vissa byggnader är nya kommer det att krävas regelbundna underhållsinsatser, speciellt utvändigt med tanke på byggnadernas utsatta läge för sol, vind och saltvatten.
Invändigt kommer underhållet att inriktas på bl. a. våtutrymmena samt allmän uppfräschning av övriga utrymmen.
 
På installationssidan kommer en utredning beträffande ventilationen och uppvärmningen att göras. Ett byte härvidlag kräver en större investering som dessutom kan medföra att vi måste förstärka elförsörjningen genom att ny elservis behöver dras fram till klubbhuset.
 
Om ni har några frågor eller synpunkter kring fastighetskommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.