16-2-2018

Årsmöte 24 mars


Årsmöte Falsterbo Golfklubb

 

Kallelse och föredragningslista!

Falsterbo Golfklubbs medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte för stadgeenliga val och beslut. 

 

Lördagen den 24 mars 2018 kl. 15.00 i Falsterbo Församlingshem, Skoltorget, Falsterbo

 

Årsmötesmiddag i klubbhuset kl. 19.00 

 

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, d.v.s. senast den 9 mars 2018. Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före årsmötet. 

Föredragningslista årsmötet 2018-03-24 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista  
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 samt disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Val av 
       a) klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år 
       b) tre övriga ledamöter och en suppleant i styrelsen för en tid av 2 år samt eventuella fyllnadsval 
       c) två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 1 år 
       d) två ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år samt eventuella fyllnadsval 

11. Information om verksamheten 
12. Fastställande av budget för år 2018 samt medlemsavgifter för 2019
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 

__________________________________________________________________________________________________

Årsmötesmiddag 24 mars kl 19.00

Välkomna till middag och trevlig gemenskap.
Pris: 425 kr/person inkl mat och 2 glas vin. 

Underhållningen får vi av Angelica Alm, känd från "Så ska det låta".


Anmälan senast den 16 mars via lista i klubbhuset eller epost till info@falsterbogk.se 

Notera att middagen måste betalas i förväg. Det går bra att betala i receptionen innan middagen.